فشرده حضوری A1.1 – روزهای فرد

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : دوشنبه ۲ خرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : شش هفته
○ پیشنیاز : ندارد

900,000 تومان

فشرده حضوری A1.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : دوشنبه ۲ خرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : شش هفته
○ پیشنیاز : ندارد

900,000 تومان

فشرده حضوری B1.1 – روزهای فرد

○ كلاس B1.1
○ روزهای کلاس : روزهای فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۶ خرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ مدرس : شجاع الدینی
○ پیشنیاز : مدرك قبولي امتحان B1 سفارت و يا كارنامه قبولی B1 در موسسات تخصصي زبان آلمانی، در غير اينصورت نياز به تعيين سطح می باشد.

900,000 تومان