ثبت نام آزمون آزمايشی TestDaF – بخش شفاهی

پس از ثبت نام امكان جا به جایی یا كنسلی وجود ندارد این آزمون به…