ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۱۹ آبان

هزینه این آزمون معادل ۵ میلیون تومان علی الحساب میباشد.