آزمون ÖSD A1 – تاریخ ٢٤ تير

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…