آزمون ÖSD B1 – تاریخ ٢٣ تير

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…