آزمون ÖSD B1 – تاریخ 18 خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…