آزمون ÖSD B2 – تاریخ ٢٠ الی ۲۲ تیر

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…