آزمون ÖSD B2 – تاریخ ۲۳،۲۴،۲۵ مرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…