ثبت نام آزمون کاغذی TestDaF – تاریخ ۲۹ تیر

هزینه این آزمون معادل ۵ میلیون تومان علی الحساب میباشد.