پیش ثبت نام آزمون TestDaF تاریخ ۱۸ و ۲۰ آبان

در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام امتحان ۱۸ آبان مابقی زبان آموزانی که پیش ثبت…