ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.

هزینه ی شرکت در آزمون به صورت علی الحساب می باشد.

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آزمون کاغذی TestDaF – تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.

هزینه ی شرکت در آزمون به صورت علی الحساب می باشد.

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.

هزینه ی شرکت در آزمون به صورت علی الحساب می باشد.

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آزمون کاغذی TestDaF – تاریخ ۱۸ اسفند

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.

هزینه ی شرکت در آزمون به صورت علی الحساب می باشد.

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۲۵ بهمن

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.

هزینه ی شرکت در آزمون به صورت علی الحساب می باشد.

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان