موسسه فرهنگی سرای گفتمان دیوان

موسسه دیوان خدمات تخصصی آموزش زبان آلمانی ارائه می دهد و زبان آموزان را برای امتحانات بین المللی زبان آلمانی آماده می کند.