A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم مرداد

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A1.1 – عصر روزهای فرد – ترم مرداد

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان