C1.4 – یکشنبه و سه شنبه

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

900,000 تومان

B2.4 – روزهای فرد

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

900,000 تومان

B1.2 – روزهای فرد

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

900,000 تومان

B2.1 – روزهای فرد

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

900,000 تومان

A2.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : چهارشنبه ۸ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : A1.1

900,000 تومان

A2.2 – پنجشنبه و جمعه

○ كلاس A1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : چهارشنبه ۸ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : A1.1

900,000 تومان

B1 Plus روزهای فرد

○ دوره B1-Plus حضوری

○ ساعت ۱۷ تا ۲۱

○ روزهای فرد

○ 36 جلسه ۹۰ دقیقه ای

900,000 تومان

A1.2 – روزهای زوج

○ كلاس A1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : چهارشنبه ۸ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : A1.1

900,000 تومان