B1 Plus – عصر روزهای زوج

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

1,500,000 تومان

A1.1 – صبح روزهای فرد

○ كلاس A1.1 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰ ○ شروع : اردیبهشت…
1,500,000 تومان

A2.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس A2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۱۹ تیر…
1,500,000 تومان

B1.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۷…
1,500,000 تومان

A1.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس A1.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۵ تیر…
1,500,000 تومان

B2.1 – عصر روزهای فرد

○ كلاس B2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۱۳ تیر…
1,500,000 تومان

A1.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : دوشنبه ۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : ندارد

1,500,000 تومان