دوره جامع C1 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم C1.3 فصل هفتم: Finanzen پول و سرمایه به زبان آلمانی و گرامر Nominal und Verbalstil فصل…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B2.2 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهمترین موضوعات ترم B2.2 فصل چهارم: Nach der Schule دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A1.2 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم A1.2 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.1 – عصر روزهای زوج – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم B1.1 فصل اول: Ihr seid einfach die Besten شما در این فصل با خصوصیات اخلاقی به…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان