B2.3 – روزهای فرد

○ كلاس B2.3 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۹ آذر…
1,100,000 تومان

B1.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : روزهای زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۵ آذر…
1,100,000 تومان

C1.2 – روزهای زوج

○ كلاس C1.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : ۸ آذر…
1,100,000 تومان

A2.2 – روزهای زوج

○ كلاس A2.2 ○ روزهای کلاس : عصر روزهای زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : ۵…
1,100,000 تومان

A1.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.1 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰ ○ شروع : 8…
1,100,000 تومان

A2.1 – روزهای زوج

○ كلاس A2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۱ آذر…
1,100,000 تومان

A1.2 – روزهای زوج

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 5 آذر…
1,100,000 تومان