A1.1 – صبح روزهای فرد

○ كلاس A1.1 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰ ○ شروع : اردیبهشت…
1,100,000 تومان

B2.1 – آخر هفته ها

○ كلاس B2.1 ○ روزهای کلاس : پنجشنبه و جمعه ها ○ ساعت : 13 تا 16:30 ○ شروع :…
1,100,000 تومان

B2.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس B2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : 17:30 تا 21 ○ شروع : 21 فروردین…
1,100,000 تومان

B1.2 – عصر روزهای زوج

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

1,100,000 تومان

B1.1 – صبح روزهای فرد

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 9…
1,100,000 تومان

B1.1 – صبح روزهای زوج

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 14…
1,100,000 تومان

A2.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس A2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 23 فروردین…
1,100,000 تومان

A1.2 – عصر روزهای فرد

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 2…
1,100,000 تومان