دوره آنلاین B1.2 پنچ هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

دوره آنلاین B1.1 پنچ هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

دوره آنلاین A2.2 پنج هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

دوره آنلاین A1.1 پنچ هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

دوره آنلاین A2.1 پنج هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

دوره آنلاین A1.2 پنچ هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان