دوره آنلاین A1.1 پنچ هفته ای

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

دوره آنلاین A2.1 پنج هفته ای

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

دوره آنلاین A1.2 پنچ هفته ای

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان