دوره جامع C1 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم C1.3 فصل هفتم: Finanzen پول و سرمایه به زبان آلمانی و…