B2.۴ – عصر روزهای فرد

○ كلاس B2.4 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۵ بهمن…
رایگان!

A2.1 – عصر روزهای فرد

○ كلاس A2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۷ بهمن…
رایگان!

B2.3 – عصر روزهای فرد

○ كلاس B2.3 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۵ بهمن…
رایگان!

C1.2 – روزهای زوج

○ كلاس C1.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : ۸ آذر…
رایگان!

A1.2 – روزهای فرد

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : ۲۵ آبان…
رایگان!

C1.1 – روزهای زوج

○ كلاس C1.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : 28 مهر…
رایگان!

B2.2 – روزهای فرد

○ كلاس B2.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 27 مهر…
رایگان!

B1.1 – پنجشنبه و جمعه

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : پنجشنبه و جمعه ○ ساعت : 13:30 تا 17 ○ شروع : 24…
رایگان!