پیش ثبت نام آزمون TestDaF خرداد

به روزرسانی یکشنبه 12 اردیبهشت : در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام امتحان 18 خرداد مابقی زبان آموزانی که پیش…
رایگان!

B1.2 – عصر روزهای زوج

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

رایگان!

B1.1 – صبح روزهای فرد

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 9…
رایگان!

B1.1 – صبح روزهای زوج

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 14…
رایگان!

A2.1 – عصر روزهای زوج

○ كلاس A2.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 23 فروردین…
رایگان!

A1.2 – عصر روزهای فرد

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 2…
رایگان!

B2.۴ – عصر روزهای فرد

○ كلاس B2.4 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 15 خرداد…
رایگان!

A1.2 – صبح روزهای زوج

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰ ○ شروع : ۱۸…
1,500,000 تومان