B2.1 – عصر روزهای زوج – ترم فروردین

مهمترین موضوعات ترم B2.1 فصل اول: Freunde روابط دوستانه به زبان آلمانی و حروف ربط…