B2.4 – عصر روزهای زوج – ترم خرداد

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و…