A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این…