A1.1 – عصر روزهای فرد – ترم تیر

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این…