A2.2 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

○ كلاس A2.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۶ خرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : شش هفته
○ پیشنیاز : تعیین سطح / مدرك A1 سفارت