B2.1 – عصر روزهای فرد – ترم مرداد

مهمترین موضوعات ترم B2.1 فصل اول: Freunde روابط دوستانه به زبان آلمانی و حروف ربط…