B2.3 – عصر روزهای زوج – ترم تیر

مهمترین موضوعات ترم B2.3 فصل هفتم: Beziehungen روابط خانوادگی و عاطفی به زبان آلمانی و…