B2.3 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهمترین موضوعات ترم B2.3 فصل هفتم: Beziehungen روابط خانوادگی و عاطفی به زبان آلمانی و…