B2.4 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و…