C1.1 – عصر روزهای فرد – ترم آذر

مهم ترین موضوعات ترم C1.1 فصل اول: Modernes Leben شما در این فصل با زندگی…