C1.3 – عصر روزهای زوج – ترم آبان

مهم ترین موضوعات ترم C1.3 فصل هفتم: Finanzen پول و سرمایه به زبان آلمانی و…